Globopol

světové myšlenky o výživě pro zdravé Česko

1. český think-tank zaměřený na otázky výživy a zdravotní prevence

Globopol propojuje lékaře, odborníky na zdravotní prevenci a nezávislé výživové experty.

Naším společným cílem je propagovat zdravou životosprávu pomocí srozumitelných doporučení pro zdravotníky, pedagogy, úředníky, politiky, manažery či podnikatele, ale též rodiče a širší veřejnost.

Pomáháme rovněž státní správě a ministerstvům formulovat lepší zásady péče o veřejné zdraví. Naše doporučení se zakládají výhradně na soudobých poznatcích světové vědy a jsou zcela nezávislá na komerčních nebo partajních zájmech. Podáváme objektivní informace a pomocnou ruku všem, kteří hledají záchytný bod v záplavě tvrzení o tom, co je zdravé a co nám prospívá. Nápověda: reklamní hity to nejsou.

citace
„Think-tanky zaplňují prostor mezi vědeckým výzkumem a veřejnou správou. Vědci vydávají jednu autoritativní studii za druhou, avšak hlemýždím tempem. Novináři je pak interpretují rychle, ale zároveň povrchně. Dobrý think-tank napomáhá legislativnímu procesu vydáváním zpráv, které jsou stejně přesné jako závěry vědeckého výzkumu, ale zároveň stejně přístupné jako běžná publicistika.“ The Economist

Aktuality z Globopolu

15. 1.

Nabídka pro nové členy

Globopol je platforma pro profesionály s otevřenou myslí a schopností komunikovat. Rádi mezi sebou uvítáme další lékaře nejrůznějších specializací, kteří si také myslí, že zdravotní prevence má smysl. Scházíme se jednou měsíčně v Praze a podle zájmu pracujeme na vybraných tématech, ale podle časových možností není problém komunikovat mailem atd. Co řešíme? Během prvního roku existence Globopolu jsme připravili přehled na téma nasycených tuků a edukační web Cukr pod kontrolou, který teoreticky i prakticky vysvětluje novinky v účinné prevenci a dietoterapii obezity a cukrovky. Aktuálně pracujeme na zpracování tématu cukrů a jejich vlivu na zdraví, připravujeme stanovisko pro neodměňování sladkostmi ve školkách a školách a návrh výživového doporučení pro veřejnost. Rádi bychom přispěli ke zlepšení výživy v nemocnicích a dalších státních jídelnách. Přemýšlíme o tom, jak podpořit vzdělávání mediků ve výživě i schopnosti rozumět statistickým výsledkům lékařských studií. Chcete se zapojit ? Chcete zjistit více? Napište nám a domluvíme nezávazné pozvání na naše setkání. Pak se rozhodnete. Míra vaší aktivity je jen na vašem zájmu a časových možnostech. Někteří z nás intenzivně připravují návrhy, jiní je podporují a další třeba jen oponují výstupy, které jsou jim blízké.
31. 10.

Cukr pod kontrolou: prevence a dietoterapie obezity a cukrovky

Pod odbornou garancí Globopolu vznikl edukační web Cukr pod kontrolou, který teoreticky i prakticky vysvětluje účinnou prevenci a dietoterapii obezity a cukrovky. Doporučení na webu připravila MUDr. Hana Krejčí, přední česká interní lékařka, diabetoložka a lektorka. Stránka jako první v českém jazyce přináší ucelené a srozumitelně vysvětlené informace k příčinám a řešení cukrovky a obezity, které patří celosvětově mezi nejvážnější zdravotní problémy. K dietoterapii nabízí dvě možnosti, které mají velmi dobré výsledky - nízkosacharidovou stravu a vegetariánskou stravu, včetně příkladů rychlých i inspirativních receptů. Cukr pod kontrolou je pro zdravé návštěvníky inspirací ke zlepšení jejich běžného jídelníčku, nemocným slouží jako rádce v oblasti terapeutické stravy a lékařům jako podpora dietoterapie jejich pacientů. Cílem webu je zlepšení povědomí širší i odborné veřejnosti o tom, že obezitu i cukrovku je možné zvládat i bez hladovění a dietování, že dietoterapie je účinnou prevencí i terapií a cukrovka 2. typu nemusí být chronické progresivní onemocnění. Cukr pod kontrolou
30. 10.

Sugar under Control: Prevention and nutritional therapy of obesity and diabetes

A new educational website Cukr pod kontrolou (Sugar under Control) which covers the theory and practice of effective prevention and nutritional therapy of obesity and diabetes has been developed with expert oversight from Globopol. The recommendations available on the website have been prepared by Hana Krejci, MD, top Czech internal medicine doctor, diabetologist and lecturer. For the first time in Czech language, the website brings concise and well explained information about the causes and solutions to diabetes and obesity, which are among the most important health problems globally. As for nutritional therapy, the web offers two dietary approaches with excellent results – low carbohydrate diet and vegetarian diet, including quick and also exciting recipes for inspiration. Sugar under control aims to inspire healthy readers to improve their diet, to provide nutritional guidance to patients and to support nutritional therapy provided by healthcare professionals. The goal of the web is to improve general knowledge of the public as well as health professionals about the fact that it is possible to tackle obesity and diabetes without starving or dieting, that nutritional therapy is an effective prevention and therapy and that Type 2 Diabetes does not have to be chronic nor progressive. Sugar under Control
25. 7.

Nový člen: biochemik a česká hlava

Novým členem Globopolu je renomovaný biochemik Mgr. RNDr. Miloš Votruba, CSc. — mimo jiné autor a spoluautor 120 vědeckých publikací, finalista nejprestižnějšího českého ocenění za vědu a výzkum Česká hlava, bývalý primář laboratoře I. interní kliniky I. LF UK a VFN, člen několika vědeckých a lékařských společností. Bio Miloše Votruby
2. 6.

Přehled na téma nasycených tuků / Saturated Fats Overview (English)

Overview of Saturated Fats (short version). Assumptions about benefits of reducing saturated fat intake do not have a consistent support in available data, and it has not yet been convincingly shown that it reduces mortality. Saturated fatty acids (SFs), also referred to as saturated fats, are typically discussed in connection with the risk of cardiovascular disease. Since 1950s, it has been suggested that excessive consupmtion of fat/saturated fat/cholesterol icnreases the risk of heart attacks and strokes. Also for this reason, the 1977 US and 1983 UK dietary recommendations included a specific upper limit for intake of fats, saturated fats and cholesterol in connection with the prevention of cardiovascular disease. These recommendations, however, do not have an unequivocal support in clinical or epidemiological studies, and should be revised. This conclusion, however, should not be interpreted as an invitation for an unlimited/excessive consumption of SFs. Concise Overview - Saturated Fats (short)
30. 5.

Zubař se zaměřením na vliv prostředí a výživy na zdraví

Globopol úspěšně navázal spolupráci se zubařem z Austrálie, který ve své praxi využívá poznatky z oblasti výživy, a to i v rámci prevence chronických onemocnění. Zaměřuje se i na propojení antropologie, střevního mikrobiomu, živin a epigenetiky, a také na vliv vnějšího prostředí a výživy na zdraví jako celek. Po Islandu, Maďarsku, JAR a Brazílii tak Globopol rozšiřuje spolupráci i do Austrálie, navíc v oboru, který je pro prevenci chronických onemocnění klíčový. Osobní webová stránka
29. 5.

Přehled na téma nasycených tuků

Předpoklady o přínosech snižování příjmu nasycených tuků nemají konzistentní oporu v dostupných datech, a nepodařilo se dosud věrohodně prokázat, že snižuje úmrtnost. O nasycených mastných kyselinách (NMK), někdy označovaných jako nasycené tuky, se často hovoří především v souvislosti s rizikem kardiovaskulárních onemocnění. Přibližně od roku 1950 se objevují názory, podle kterých nadměrná konzumace tuku a/nebo nasycených mastných kyselin a/nebo cholesterolu zvyšuje mj. riziko srdečních infarktů a mrtvic. Také proto výživová doporučení v roce 1977 v USA a v roce 1983 ve Velké Británii obsahovala specifická ustanovení o doporučeném maximálním příjmu tuku, nasycených tuků a cholesterolu ve stravě v souvislostí s prevencí kardiovaskulárního onemocnění. Tato doporučení však nemají jednoznačnou oporu v klinických studiích ani v epidemiologických studiích, a je na místě jejich přehodnocení. Tento závěr však nelze chápat jako výzvu k neomezené/nadměrné konzumaci NMK. Stručný přehled - Nasycené mastné kyseliny
26. 5.

Biochemik a farmaceut z Brazílie se zaměřením na degenerativní onemocnění

Globopol ve svých řadách vítá další obrovskou posilu ze zahraničí, Luise Mauricia Trambaioli, docenta z Federální univerzity v Rio de Janeiru, Brazílie. Jako farmaceut a biochemik se dlouhodobě zabývá degenerativními onemocněními z pohledu molekulární a strukturální biologie, v posledních letech také v kontextu metabolických poruch, odkud pramení i jeho velký zájem o problematiku výživy. Brazílie patří k zemím, jejichž nedávná výživová doporučení se všeobecně považují za nejpokročilejší, a pro Globopol je tedy přímé spojení do Ria de Janeira velkým přínosem. Osobní webová stránka

Naše doporučení

Veřejným výstupem naší spolupráce v Globopolu jsou srozumitelná doporučení, která zde zveřejňujeme ve formě dokumentů a prezentací s licencí k volnému šíření:

Desatero nizkosacharidové stravy - kartička Desatero nizkosacharidové stravy - kartička (vydáno 15. 11. 2017) Desatero nizkosacharidové stravy - letáček Desatero nizkosacharidové stravy - letáček (vydáno 13. 11. 2017) Stručný přehled - Nasycené mastné kyseliny Stručný přehled - Nasycené mastné kyseliny (vydáno 29. 5. 2017) Concise Overview - Saturated Fats (short) Concise Overview - Saturated Fats (short) (vydáno 29. 5. 2017)
Aktuálně pracujeme na těchto tématech:
  • Doporučení pro prevenci a dietoterapii obezity a diabetu
  • Návrh nahrazení výživové pyramidy coby výživového doporučení pro veřejnost
  • Doporučení pro aktualizaci vyhlášky pro vaření ve školních jídelnách
  • Návrh nové legislativy pro lokální potraviny do státních jídelen
Vedle přípravy a zveřejňování ucelených doporučení poskytujeme také odbornou konzultační podporu pro ty, kteří je chtějí převádět do praxe. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.
 

Členové Globopolu

„Osvětě a poradenství v oblasti zdravé výživy se věnuji již dobrých 25 let. Postupně jsem však dospěla k závěru, že ani velké osobní nasazení k celospolečenské změně nestačí. Pro tu je zapotřebí široká koalice odborníků a institucí, rodičů a škol, zaměstnanců a firem. S touto vizí jsem založila Globopol coby styčný bod mezi světovou výživovou vědou a lidmi, kteří usilují o pozitivní změny tady u nás v Česku.“
PharmDr. Margit Slimáková

PharmDr. Margit Slimáková

zakladatelka a koordinátorka Globopolu, specialistka na zdravotní prevenci a výživu

MUDr. Hana Krejčí, Ph.D.

MUDr. Hana Krejčí, Ph.D.

internistka a diabetoložka 3. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

Mgr. Jan Vyjídák, LLM MSc

Mgr. Jan Vyjídák, LLM MSc

advokát a nezávislý poradce v oblasti výsledků lékařské péče a procesní optimalizace ve zdravotnictví

doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

ředitel Fakultní nemocnice Olomouc

MUDr. Veronika Fejfarová

MUDr. Veronika Fejfarová

lékařka v přípravě na atestaci ze všeobecného praktického lékařství, zajímající se o prevenci, výživu a její využití v léčbě civilizačních chorob

RNDr. Mgr. Miloš Votruba, CSc.

RNDr. Mgr. Miloš Votruba, CSc.

biochemik, autor a spoluautor 120 vědeckých publikací, finalista nejprestižnějšího českého ocenění za vědu a výzkum Česká hlava

MUDr. Bc. Matej Kohutiar

MUDr. Bc. Matej Kohutiar

lékař se zaměřením na biochemii, chemii potravin a výživu. Působí na Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN Motol

MUDr. Veronika Cirmanová

MUDr. Veronika Cirmanová

pediatrička, endokrinoložka a diabetoložka na oddělení funkční diagnostiky Endokrinologického ústavu

doc. MUDr. Roman Šmucler CSc.

doc. MUDr. Roman Šmucler CSc.

stomatochirurg, vysokoškolský pedagog, majitel Institutu estetické medicíny Asklepion a prezident České stomatologické komory

Guðmundur Freyr Jóhannsson, MD

Guðmundur Freyr Jóhannsson, MD

islandský lékař se zaměřením na interní a akutní medicínu — intenzivně se zajímá o výživu a metabolismus, mj. jako spoluzakladatel a ředitel organizace Icelandic Health Symposium

prof.  MUDr. Jakub Hort, Ph.D.

prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.

neurolog a vedoucí lékař ambulance neurologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole

MUDr. Soňa Hamousová

MUDr. Soňa Hamousová

lékařka s intenzivním zájmem o téma diabezity

MUDr. Peter Igaz

MUDr. Peter Igaz

gastroenterolog

MUDr. Barbora Kodetová

MUDr. Barbora Kodetová

Praktická lékařka pro dospělé, se zaměřením na psychosomatiku a výživu

Nazia Peer, MBChB LLM

Nazia Peer, MBChB LLM

lékařka se zaměřením na veřejné zdraví — specialistka jihoafrické organizace Health Systems Trust pro oblast klinické medicíny, zlepšování zdravotnických systémů, managementu a politiky

Gabor Erdosi, MSc MBA

Gabor Erdosi, MSc MBA

mezinárodně uznávaný expert v oblasti průmyslového zpracování škrobu se specializací na biotechnologické aspekty a studium vztahů mezi výživou a metabolickými onemocněními

MUDr. Pavel Dvorský

MUDr. Pavel Dvorský

nemocniční a ambulantní chirurg, lektor výživového poradenství a zakladatel výživové poradny Směrem ke zdraví

Mgr. Renata Lukášová

Mgr. Renata Lukášová

ředitelka Fresh & Tasty / Zátiší Group, expertka na provoz denního stravování pro školy a firmy

doc. Luis Mauricio Trambaioli da Rocha e Lima, MSc PhD

doc. Luis Mauricio Trambaioli da Rocha e Lima, MSc PhD

farmaceut, biochemik a vědec se zaměřením na roli prionových bílkovin, inzulínu, amylinu a dalších amyloidogenních bílkovin a jejich molekulárních partnerů v rozvoji degenerativních onemocnění a širší perspektivu těchto onemocnění jakožto metabolických poruch

Aneta Jandová

Aneta Jandová

začínající patoložka se zájmem o primarní prevenci

Dr Steven Lin

Dr Steven Lin

akreditovaný zubař ze Sydney, Austrálie, který se věnuje biomedicíně, antropologii, střevnímu mikrobiomu, živinám a epigenetice a zabývá se vlivem prostředí a stravy na zubní zdraví

MUDr. Anna Valentová

MUDr. Anna Valentová

imunoložka a alergoložka, imunoalergologická ambulance Alergo (Bratislava)

Mgr. Martin Jelínek

Mgr. Martin Jelínek

lektor výživy a zakladatel vzdělávací společnosti ATAC, zajišťující profesionální podporu vrcholových sportovců a výživové poradenství pro reprezentanty ČR v hokeji, atletice a bojových uměních

Blanka Turturro

Blanka Turturro

předsedkyně Slow Food Prague, partner pro praktické kurzy vaření s personálem školních jídelen i veřejností

Ing. Zdeněk Hladík

Ing. Zdeněk Hladík

manažer kulinářských projektů Country Life; člen představenstva Asociace kuchařů a cukrářů ČR; člen správní rady Společnosti pro výživu

Ing. Adam Čabla

Ing. Adam Čabla

vědecký asistent na Katedře statistiky a pravděpodobnosti Vysoké školy ekonomické v Praze, zabývá se teoriíí pravděpodobnosti a matematickou statistikou, zejména v oblasti analýzy přežití

Jana Dell-Plotnárková

Jana Dell-Plotnárková

Všeobecná zdravotní sestra, specialistka na výživu a zdravý životní styl, GAPS terapeutka

MUDr. Eva Přečková

MUDr. Eva Přečková

všeobecná praktická lékařka v předatestační přípravě, se zájmem o funkční medicínu