15. února 2020 – Zaujala nás studie slovenských lékařů o využití veganské stravy v léčbě diabetu 2. typu. Strava měla po 3-6 měsících velmi pěkné výsledky. Naše pochybnosti vzbuzuje popisovaný mechanismus účinku a tvrzení, že strava nevyžaduje omezení kalorií ani sacharidů.

(English version)

Citace:

Vplyv stravy založenej na rastlinných zdrojoch („plant based diet“) podľa NFI protokolu počas 3–6 mesiacov na základné metabolické parametre súvisiace s inzulínovou rezistenciou, toleranciu diéty a komplikácie alebo nežiadúce účinky u pacientov s diabetes

Emil Martinka, Janka Lejavová, Marián Mokáň, Ivan Tkáč, Peter Galajda, David Hickman

„Ako sofistikované špecifikum sa pri stravovaní podľa NFI protokolu predpokladajú vzájomné a vyvážené interakcie chemických látok obsiahnutých v potravinách rastlinného pôvodu… vychádzajúcich zo štúdií interakcií kombinácií rastlinných potravín…“

Forum Diabetologicum 1/2020
Manuskript online: PDF
Tisková zpráva (CZ): CVS (2019)
Tisková zpráva (EN): PBN (2020)

 

Vyjádření Globopolu:

Vážení autoři,

se zájmem jsme se seznámili s výsledky Vaší studie s využitím plant based diet v léčbě diabetu 2. typu (DM2).

Z výsledků vyplývá, že strava vedla k výrazné redukci hmotnosti, zlepšení kompenzace diabetu a snížení medikamentózní léčby. Pokud u některých pacientů došlo také k dosažení remise onemocnění (ať už úplné nebo částečné), pak by se pravděpodobně jednalo o první studii dokládající možnost remise DM2. typu rostlinnou stravou. Znamenalo by to rozšíření stávajících možností dosažení remise – bariatrické léčby, VLCD (very low caloric diet) a ketogenní stravy. K dosaženým výsledkům Vám gratulujeme.

Současně bychom Vás rádi upozornili na některé nesrovnalosti v textu, který výsledky Vaší studie doprovází.

Společným mechanismem stávajících metod remise diabetu 2. typu je snížený kalorický příjem, který vede k redukci ektopicky uloženého tuku (v játrech, pankreatu a svalech) a obnovení první fáze sekrece inzulinu.

Naproti tomu příznivý efekt Vaší stravy vysvětlujete specifickou interakcí chemických látek obsažených v rostlinné stravě: „Ako sofistikované špecifikum sa pri stravovaní podľa NFI protokolu predpokladajú vzájomné a vyvážené interakcie chemických látok obsiahnutých v potravinách rastlinného pôvodu… vychádzajúcich zo štúdií interakcií kombinácií rastlinných potravín…“.

U tohoto tvrzení bohužel chybí příslušné citace oněch studií a prosíme o jejich doplnění.

V textu studie je jen velmi stručný popis stravy s odkazem na webovou stránku pracovní skupiny NFI-diet, která vypracovala NFI protokol ve spolupráci s Imperial College London. Stránky fungují na komerční bázi a nabízí zpoplatněné individualizované sestavení jídelníčku.

Na těchto stránkách je interakce substancí rostlinné stravy vysvětlena tak, že substance A z hnědé rýže reaguje se substancí B z fazolí a vzniká substance C, která: „…has a very strong effect on lipid saturation and binds to the tiny lipid particles covering the insulin receptors and starts to enable the body to break it down.“.

Udávanými potravinovými interakcemi je pak zdůvodněno striktní dodržování předepsaného jídelníčku včetně skladby jídel i jejich pořadí během dne. Chápeme použití určitých zjednodušení pro laickou veřejnost. Uvítali bychom však, abyste alespoň pro odborníky dosadili konkrétní substance za proměnné a + b = c a přiblížili charakter „tukových částic pokrývajících inzulinové receptory“.

V textu dále uvádíte, že „výhodou PBD stravovania podľa NFI protokolu (je) aj skutočnosť, že nie je hypokalorické, pacient nemusí hladovať, môže sa najesť do sýta, nemusí počítať sacharidy…“.

To je poměrně překvapivé s ohledem na skutečnost, že vlivem dietní intervence, která byla individualizována podle základních charakteristik pacienta včetně výšky a váhy, došlo k průměrnému úbytku hmotnosti 17 kg během 3-6 měsíců.

Na webu pracovní skupiny NFI-diet je rovněž uvedeno: „Also you will never starve yourself during the diet as you can eat unlimited amounts at meal times of the stated foods on the diet.“ Pod textem následuje ukázka třídenního jídelníčku, ze kterého je však orientačním propočtem patrná jistá kalorická restrikce. Jídelníček obsahuje také omezení sacharidů (např. max. 80 g celozrnných těstovin k danému jídlu). Neomezené množství je v ukázkovém jídelníčku uvedené pouze u některých druhů zeleniny. Samotný jídelníček svým složením odpovídá běžné veganské stravě – ovoce, zelenina, luštěniny, tofu, ovesné vločky, hnědá rýže atd.

Jisté nesrovnalosti jsou také v citacích. Mezi studiemi, které mají dokládat příznivé účinky vegetariánské a veganské stravy je uvedena i řada těch, které se zabývají příznivým vlivem např. ovoce a zeleniny v běžné stravě (12, 35), luštěnin (16, 19), vlákniny (25, 47) či polyfenolů (21) a nikoli specificky vegetariánské či veganské stravy.

Také některé studie srovnávající rostlinnou stravu s konvenční stravou by si zasloužily kritický odstup. Například korejská randomizovaná studie v citaci 27 srovnávala veganskou stravu v léčbě diabetu 2. typu s konvenční diabetickou dietou. Intervenční dieta však na rozdíl od konvenční diety vylučovala kromě živočišných potravin také veškeré rafinované sacharidy. Výsledné benefity tedy nelze přisuzovat pouze vynechání živočišných zdrojů.

Rostlinná nebo převážně rostlinná strava je velmi často také spojena s celkově zdravějším životním stylem, jak je například patrné ve studiích u Adventistů sedmého dne (49, 53).

Udávané benefity přisuzované pouhému vynechání živočišných potravin jsou obtížně vysvětlitelné také při srovnání s jinými úspěšnými stravovacími přístupy. Například nízkosacharidová ketogenní strava rovněž vede ve významném procentu případů k remisi diabetu 2. typu, přitom je současně bohatá na živočišné zdroje.

Závěrem bychom rádi shrnuli, že výsledky Vaší pilotní studie jsou skutečně vynikající. Je však na škodu, pokud jsou doprovázeny odborně nedostatečně podloženými tvrzeními a sliby, že strava nepředstavuje žádná omezení. Ve spojení s odkazem na komerční stránku nabízející placenou službu navíc působí dojmem studie na zakázku – studie, která testuje „speciální“ stravu s údajně „speciálními“ mechanismy účinku. Svým složením však odpovídá standardní veganské stravě běžně dostupné všem, kterým taková strava vyhovuje.

V Praze dne 15. února 2020
Globopol

 

Quote:

Effect of plant-based diet under the NFI protocol over 3-6 months on essential metabolic parameters related to insulin resistance, dietary tolerance and complications or adverse reactions in patients with diabetes

Emil Martinka, Janka Lejavová, Marián Mokáň, Ivan Tkáč, Peter Galajda, David Hickman

“A sophisticated peculiarity of eating in line with the NFI protocol involves the assumption of mutual and balanced interactions of chemical substances contained in the foods of plant origin … stemming from studies of interactions of various combinations of plant foods…”

Forum Diabetologicum 1/2020
Manuscript online: PDF
Press release (CZ): CVS (2019)
Press release (EN): PBN (2020)

 

Globopol responds:

Dear authors,

We read with great interest the findings of your trial of a plant-based diet in the treatment of Type 2 Diabetes (T2D).

The results suggest that the diet resulted in significant weight loss, improved glycaemic control and lower need for medications. If any of the patients also achieved remission (complete or partial), this would likely be the very first study evidencing that T2D remission is achievable on a plant based type diet. It would also mean an expansion of the current options to achieve remission – bariatric surgery, VLCD (very low calorie diet) and ketogenic diet. We congratulate your team on these results.

At the same time, we would also like to highlight several inconsistencies in the text that accompanies your results.

A common mechanism of the existing methods of T2D remission is a decreased caloric intake, which results in a reduction of ectopic fat (in the liver, pancreas and muscle) and a restoration of first phase insulin secretion.

In contrast, you explain the beneficial effect of your diet as being due to a specific interaction of chemical substances contained in the plant based diet: “A sophisticated peculiarity of eating in line with the NFI protocol involves the assumption of mutual and balanced interactions of chemical substances contained in the foods of plant origin … stemming from studies of interactions of various combinations of plant foods…”

Sadly, relevant references to these studies are missing, and we hereby kindly ask you to include them.

In the paper there is only a very cursory description of the diet and a link to a website of the NFI-diet working group which developed the NFI protocol in collaboration with Imperial College London. The website has a commercial nature and offers individualised meal plans for a fee.

The website also explains the interaction of substances of the plant based diet so that  substance A in brown rice reacts with substance B in beans, resulting in substance C, which: “…has a very strong effect on lipid saturation and binds to the tiny lipid particles covering the insulin receptors and starts to enable the body to break it down.“

These food interactions are subsequently used as an argument to strictly adhere to the individual meal plan including the content of each meal and their order during the day. We understand the use of certain simplifications for the lay public. However, we would welcome if you could, for the benefit of healthcare professionals, insert specific substances for variables a + b = c and clarify the nature of “lipid particles covering the insulin receptors“.

Further, you also state that “the advantage of PBD eating according to the NFI protocol is the fact that it is not hypocaloric, the patient does not have to starve, can eat deeply, does not have to count carbohydrates…”.

This is somewhat surprising given that the dietary intervention, which had been individualised based on basic patient characteristics including height and weight, resulted in an average weight loss of 17 kg over 3-6 months.

The website of the NFI-diet working group also states: “Also you will never starve yourself during the diet as you can eat unlimited amounts at meal times of the stated foods on the diet.“ Under this text there follows a sample of three day meal plan, which suggests a degree of caloric restriction based on back-on-the-envelope calculations. The meal plan also includes a certain restriction of carbohydrates (eg. max 80 grams of wholegrain pasta with a given meal). In the sample meal plan, an unlimited amount is only noted for certain types of vegetables. The meal plan itself, based on its composition, matches a standard vegan diet / fruit, vegetables, legumes, tofu, oatmeal, brown rice etc.

There are also inconsistencies in the references. Among studies which are supposed to evidence beneficial effects of vegetarian and vegan diets are also listed several studies which investigated the beneficial effect eg. of fruit and vegetables in a standard diet (12, 35), legumes (16, 19), fibre (25, 47) or polyphenols (21), and not specifically of vegetarian or vegan diet.

Also, some studies comparing plant based diets with conventional diet would benefit from a critical evaluation. For example, the Korean randomised trial in reference 27 compared a vegan diet in the treatment of T2D with a conventional diabetic diet. The intervention diet, in contrast to the conventional diet, removed both animal foods and all refined carbohydrates. The resulting benefits cannot be claimed to be solely due to exclusion of animal foods.

Plant or plant-based diet is also very frequently associated with overall healthier lifestyle, as is clear in the Seventh Days Adventist studies (49, 53).

The claimed benefits supposedly due to exclusion of animal foods are also very difficult to reconcile with other successful eating patterns. For example, a low carbohydrate ketogenic diet also results in T2D remission in a significant percentage of cases, yet this diet contains plenty of animal foods.

In conclusion, we would like to summarise that the results of your pilot study are truly extraordinary. However, it is sad that they are accompanied by insufficiently referenced scientific claims and promises that the diet does not require restrictions. Considering the link to a commercial website offering a paid service, the study makes an impression of a commissioned trial – a trial testing a ”special” diet with alleged “special” mechanisms of action. Its composition, however, matches a standard vegan diet commonly available to everyone who enjoys this eating pattern.

Prague, 15th February
Globopol